M_czy_ mnie ostatnio dylemat dotycz_cy smartfonów. Cz_owiek nie lubi czego_ jednocze_nie kocha_ równie_ nie lubi__
Ja smartfonów nie lubi_em, poniewa_ traktowa_ je za: zbyteczne i z_e.
Jednocze_nie ich u_ytkownicy stali si_ _ród_em jeszcze wi_kszego trendzie na zdzis.com (~70%). Ruch _yje z tygodnia na tydzie_ powoduj_c u mnie wzrost zadowolenia _tylko, i_ nie mo_na si_ w sumy cieszy_ z czego_, czego ostatecznie si_ nie lubi _ w wyniku ~70% tych rozwojów to te cholerne smartfony_. jak przekona_ ludzi, do tego aby usiedli do zDzisia przed komputer? M_czy_o mnie to.

Ostatnio chyba rozwi_za_em mój dylemat: _ zDzi_ u swych tre_ci jest hamulcem konsumpcji. Tego_ pono_ na razie nie wida_, poniewa_ brakuje skali, ale gdyby takich dzia_ów jak "zDzi_ moto" by_o duuuu_o wi_cej (przechodz_ na pami_ci setki albo tysi_ce), rozpowszechni_yby one dost_pn_, profesjonaln_ i wcze_niej niedost_pn_, informacj_ o rynku wtórnym, jednocze_nie nap_dzaj_c koniunktur_, czego wynikiem mog_oby stanowi_ spowolnienie rynku pierwotnego (mówi_ tutaj o mechanizmie zDzisia zastosowanym dzi_ na _wiatow_ skal_). Mniej nowych dóbr, w moim odczuciu to _idealniejsze powietrze
_ to istnieje cel. No, tylko jak si_ do tego ca_ego ma mój "dylemat" i "zDzi_ Paso_yt"?
Otó_, ten popularny antagonizm (paso_ytnictwo) rozwi_zuj_ _ród_o mojego braku komfortu _ zak_adaj_c, _e mój wp_yw (czyli zDzi_) jest paso_ytniczy wzgl_dem smartfonów (stanowi_cych dla mnie poniek_d synonimem konsumpcji) mog_ z nich stosowa_ jednocze_nie dalej ich nie lubi_c/hamuj_c ich rozwój : )
Tyle.

my website ... og_oszenia aut klasycznych