Texas? TEXAS?

//good to know you're still around spazz..